fbpx

Algemene Voorwaarden

Artikel 1.      Toepasselijkheid

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst met Lean Six Sigma Groep vertegenwoordigd door Lean Six Sigma Groep BV KvK nummer 57036926 of LSSG BV KvK nummer 67312756. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt hiermee nadrukkelijk van de hand gewezen. Afwijking van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien zij door beide partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2.      Aanbiedingen, offertes en uitvoering van de overeenkomst

 1. De door Lean Six Sigma Groep gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 15 dagen, tenzij anders aangegeven. Lean Six Sigma Groep is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door beide partijen schriftelijk binnen 15 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven, en zonder voorbehoud of wijziging.
 2. Alle offertes zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij daarbij alle voor de offerte essentiële informatie heeft verstrekt.
 3. Orders, overeenkomsten en afspraken die tot stand komen zonder een voorafgaande offerte zijn voor Lean Six Sigma Groep eerst bindend indien deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Bij online aanmeldingen dient de inschrijfbevestiging als orderbevestiging. Indien door omstandigheden geen inschrijfbevestiging is verzonden, wordt de factuur beschouwd als orderbevestiging.
 5. Lean Six Sigma Groep zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van beoogd resultaat niet kan worden gegarandeerd.
 6. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Lean Six Sigma Groep aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, deugdelijk, volledig en tijdig aan Lean Six Sigma Groep worden verstrekt.
 7. Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk door partijen te worden overeengekomen.
 8. Elke overeenkomst wordt door ons aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat opdrachtgever voldoende kredietwaardig is voor de overeenkomst.

Artikel 3.      Facturatie en betaling

 1. Facturatie van meerdaagse incompany trainingen vindt in 1 tot 3 termijnen plaats, maximaal 6 weken voor aanvang van de opleiding conform afspraak.
 2. Facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan aan Lean Six Sigma Groep, zonder beroep op verrekening of korting én de eerste factuur tenminste vóór aanvang van de opleiding.
 3. Lean Six Sigma Groep betaalt haar ontvangen (credit) facturen binnen 30 dagen na levering dienst tenzij anders is overeengekomen.
 4. De door Lean Six Sigma Groep opgegeven of in de overeenkomst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW. De BTW zal de opdrachtgever in rekening worden gebracht conform op het moment van facturering geldende bepalingen ter zake.
 5. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en kan de dienstverlening worden opgeschort. Dit laat onverlet de verplichtingen van de opdrachtgever tot betaling na het totale verschuldigde bedrag. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt als ook de rechtelijke en buitengerechtelijke kosten van het incassotraject. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 6. Lean Six Sigma Groep zal van de door haar medewerkers in het kader van de uitvoering van de diensten bestede tijd en gemaakte kosten een administratie bijhouden, welke behoudens door de opdrachtgever geleverd tegenbewijs, tot bewijs zal strekken.
 7. Lean Six Sigma Groep kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
 8. Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe redelijkheid aanleiding geeft, kan Lean Six Sigma Groep nadere zekerheden verlangen, bij gebreke waarvan Lean Six Sigma Groep het recht heeft de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4.      Klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever onverwijld aan Lean Six Sigma Groep te worden gemeld. De gedetailleerde schriftelijke bevestiging van de ingebrekestelling dient binnen 5 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden bij Lean Six Sigma Groep ontvangen te zijn, zodat Lean Six Sigma Groep in staat is adequaat te reageren.
 2. Een klacht, bedoeld als in het eerste lid van dit artikel schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Artikel 5.      Eigendomsvoorbehoud en intellectuele eigendom

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie geldt niet als vertrouwelijk indien sprake is van algemene bekendheid, of van informatie waarover de ene partij reeds beschikking had voordat zulke informatie door haar werd ontvangen van de andere partij, dan wel op rechtmatige wijze van derden is verkregen.
 2. Alle door Lean Six Sigma Groep verstrekte stukken, zoals informatie, (les)materialen en resultaten, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, presentaties, beschrijvingen van (delen van) cursussen, trainingen, workshops of conferenties enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Lean Six Sigma Groep worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. De opdrachtgever dient de verstrekte informatie, materialen en resultaten veilig te bewaren of op te slaan.
 3. Het is de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lean Six Sigma Groep niet toegestaan zelf (delen van) cursussen, trainingen, workshops of conferenties te organiseren of geven voor zover daarbij van informatie, materialen en resultaten van Lean Six Sigma Groep gebruik wordt gemaakt. Lean Six Sigma Groep is bevoegd aan die toestemming voorwaarden te verbinden, waaronder het betalen van een vergoeding aan Lean Six Sigma Groep.
 4. Het intellectueel eigendomsrecht van onze materialen zijn en blijven ons eigendom ook als door u gaandeweg aanpassingen aan het materiaal zijn gedaan.
 5. Lean Six Sigma Groep behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 6. Op schending van bovengenoemde punten geldt een boeteclausule van €. 10.000,- per overtreding onverminderd ons recht tot het vorderen van volledige schadeloosstelling.

Artikel 6.      Opschorten en ontbinding

 1. Lean Six Sigma Groep is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  1. de opdrachtgever de betalingsverplichtingen en/of andere verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  2. na het sluiten van de overeenkomst Lean Six Sigma Groep ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  3. opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Voorts is Lean Six Sigma Groep bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Lean Six Sigma Groep op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Lean Six Sigma Groep de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Wanneer de uitvoering van de overeenkomst na een opschorting verder voortgang vindt zullen de extra werkzaamheden voortvloeiend uit het opnieuw moeten opstarten van de werkzaamheden door Lean Six Sigma Groep worden vergoed door de opdrachtgever op basis van de hieraan bestede tijd, gemaakte kosten en de gemaakte toezichtkosten tijdens de opschorting.
 5. Lean Six Sigma Groep behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7.      Annulering of verplaatsing van open training

 1. Na aanmelding voor een open training geldt een bedenktermijn van 14 dagen, waarbinnen u kosteloos kunt annuleren. Dit kan uitsluitend schriftelijk of via email.
 2. Bij annulering meer dan 4 weken voor aanvang van de eerste trainingsdag worden geen kosten in rekening gebracht.
 3. Bij annulering tussen vier en twee weken voor aanvang van de opleiding wordt 50% van de opleidingskosten in rekening gebracht, tenzij de annulering van de training plaatsvindt binnen de bedenktermijn zoals genoemd onder 7.1.
 4. Bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van de eerste trainingsdag wordt 100% van de opleidingskosten in rekening gebracht, tenzij de annulering van de training plaatsvindt binnen de bedenktermijn zoals genoemd onder 7.1.
 5. Uiterlijk vier weken voor aanvang van een open training wordt op basis van het aantal deelnemers bepaald of deze training door gaat. Indien er minder dan vier deelnemers zijn, behouden wij ons het recht voor om de training te verplaatsen. Er wordt in dat uitzonderlijke geval een passende oplossing gevonden in overleg met de ingeschreven deelnemers.
 6. Bij beëindiging of tussentijds onderbreken van de opleiding of wanneer de deelnemer in het geheel niet deelneemt aan de opleiding kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van (een deel van) het verschuldigde en/of betaalde bedrag. In bijzondere gevallen (overmacht en andere calamiteiten, dit ter beoordeling van Lean Six Sigma Groep) kan later deel genomen worden aan een andere opleiding. De al gemaakte kosten voor vergaderarrangement zullen extra in rekening worden gebracht.
 7. In geval u in een meerdaagse training één of meerdere dagen niet kunt volgen, kunt u deze als er plaats is, volgen in een andere training. Wij brengen dan € 75,- excl. BTW per dag in rekening voor administratiekosten en vergaderarrangement.

Artikel 8.      Annulering of verplaatsing dienstverleningsopdracht / incompany opdracht

 1. Na het plaatsen van een dienstverleningsopdracht (incompany training, coaching, consultancy of overige vorm van dienstverlening) geldt een bedenktermijn van 8 werkdagen, waarbinnen u kosteloos kunt annuleren.
 2. De opdrachtgever kan de in de overeenkomst genoemde begeleiding of training geheel of gedeeltelijk kosteloos annuleren voor 2 maanden voor aanvang. Bij annulering tussen de 2 maanden en 14 dagen voor aanvang zal 50% van de prijs in rekening worden gebracht.
 3. Bij annulering binnen een termijn van 14 dagen en na aanvang van de dienstverleningsopdracht zal opdrachtgever geen recht hebben op vermindering van het overeengekomen bedrag.
 4. Bij verplaatsing van de van de startdatum van de dienstverleningsopdracht tot 4 weken voor de daadwerkelijk inzet brengt Lean Six Sigma Groep geen kosten in rekening, mits de nieuwe datum binnen 3 maanden valt.
 5. Bij verplaatsing van de van de startdatum van de dienstverleningsopdracht binnen 4 weken voor de afgesproken datum, worden kosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen minimaal 50% van het dagtarief (4 weken voor de afgesproken datum) en kunnen lopen op tot 100% van het dagtarief (24 uur voor de afgesproken datum).
 6. De opdrachtgever zal geen recht hebben op vermindering van de overeengekomen vergoeding indien de opdrachtgever een gemaakte afspraken niet nakomt. Wordt de verzuimde afspraak ingehaald, dan zal deze extra in rekening gebracht worden tegen de op dat moment geldende tarieven.
 7. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Lean Six Sigma Groep extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 9.    Annulering of verplaatsing examen

 1. Na aanmelding voor het examen (bij de inschrijving) geldt een bedenktermijn van 14 dagen, waarbinnen u kosteloos kunt annuleren. Dit kan uitsluitend schriftelijk of via email.
 2. In de aanmelding voor het examen zitten twee examen momenten inbegrepen.
 3. Bij annulering of verplaatsing meer dan één week voor aanvang van de eerste trainingsdag worden geen kosten in rekening gebracht.
 4. Bij annulering of verplaatsing minder dan één week voor aanvang van het examenmoment, komt één examen moment te vervallen.
 5. De opdrachtgever zal geen recht hebben op vermindering of terugbetaling van de overeengekomen vergoeding indien de opdrachtgever een gemaakte afspraken niet nakomt.
 6. Indien u het verzuimde examenmoment wilt inhalen, zal deze extra in rekening gebracht worden tegen de op dat moment geldende tarieven.

Artikel 10.      Aansprakelijkheid

 1. Lean Six Sigma Groep spant zich in om de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en staat in voor een goede kwaliteit van de uitvoering van werkzaamheden. De resultaten zijn echter ook afhankelijk van andere factoren die Lean Six Sigma Groep niet allemaal kan beïnvloeden.
 2. Lean Six Sigma Groep is slechts aansprakelijk voor enige schade, indien de opdrachtgever haar heeft gemaand haar verplichtingen na te komen en zij desondanks nalatig is geweest om de betreffende verplichtingen na te komen. Klachten of claims inzake de dienstverlening kunnen volgens de klachtenprocedure ingediend worden. Deze is te vinden op de website van Lean Six Sigma Groep.  De maximale aansprakelijkheid van Lean Six Sigma Groep is beperkt tot de hoogte van het honorarium van de betreffende opdracht. Voor opdrachten die een langere doorlooptijd dan 3 maanden hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste 3 maanden.
 3. De aansprakelijkheid van Lean Six Sigma Groep voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 4. Lean Six Sigma Groep is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Lean Six Sigma Groep is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Lean Six Sigma Groep zal de opdrachtgever Lean Six Sigma Groep vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door Lean Six Sigma Groep en zal hij Lean Six Sigma Groep alle schade, waaronder begrepen (juridische) adviseurskosten vergoeden die Lean Six Sigma Groep lijdt als gevolg van dergelijke aansprakelijkheid.

Artikel 11.    Wet Bescherming Persoonsgegevens

 1. In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens kan Lean Six Sigma Groep de deelnemer van een training meedelen dat Lean Six Sigma Groep alle door de deelnemer verstrekte gegevens zullen opnemen in de eigen administratie voor intern gebruik ten behoeve van een zorgvuldige afhandeling van de inschrijvingen en opleidingen. Lean Six Sigma Groep verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden.
 2. Lean Six Sigma Groep gebruikt haar klantenbestand om klanten en relaties uit te nodigen voor Leanspiratie events met als doel kennisdeling over Lean Six Sigma. Wanneer klanten aangeven dit niet op prijs te stellen zullen de gegevens uit het bestand worden gehaald.

Artikel 12.    Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.