Wat is Lean Agile?

Lean Agile werken, ookwel Leagile, de werkwijze en toepassing

Het Lean Agile gedachtegoed kun je toepassen om je organisatie te sturen en bij te sturen op het behalen van je doelen. Zowel Lean als Agile hebben hun eigen manier van werken. In dit artikel bespreken we het Lean Agile model, beide manieren van werken en de synergetische combinatie welk het Lean Agile gedachtegoed vormen.

Agile en Lean zijn populaire methodes die gebruikt worden in allerlei industrieën. Ze hebben bewezen te leiden tot betere resultaten en een hoog tevreden bij zowel klanten als medewerkers. De hamvraag is: wanneer gebruik je Lean? En wanneer gebruik je Agile?

Wist je dat Lean en Agile elkaar goed aanvullen?

Bij Lean draait het om het verhogen van de toegevoegde waarde voor de klant door processen beter op elkaar af te stemmen. Hierdoor neemt de flow, ofwel waardestroom, toe.

Agile is juist gericht op wendbaarheid, door goed met de klant in gesprek te blijven gaan en producten en diensten op zo’n manier te ontwikkelen dat de organisatie zich aan kan blijven passen aan veranderende (markt)situaties.

Beide methodes hebben als grondprincipes het verhogen van de klantwaarde en continu verbeteren.

Deze twee methodieken hebben veel raakvlakken en delen vergelijkbare uitgangspunten, wat ervoor zorgt dat ze elkaar versterken. Het centraal stellen van de klantwensen is een belangrijk aspect in beide methodes. Dit vormt de basis van de synergie die samen leidt tot een succesvol resultaat. resultaat.

Het Lean Agile Model

Hoe je het ook wendt of keert, elke organisatie is uit te schrijven in processen. Hoé die processen lopen, is bij elke organisatie anders.

Lean Agile Model

Deze cirkels en bijbehorende routines hebben een belangrijke onderlinge relatie die we bij Lean Agile werken toepassen. Hieronder wordt uitgelegd wat er in elke cirkel gebeurt en hoe ze elkaar beïnvloeden. Lean en Six Sigma start vaak met de ‘Proces Verbeteren’-cirkel, terwijl Agile vaak start met de ‘Proces Uitvoeren’-cirkel.

Proces Uitvoeren

In de ‘Proces Uitvoeren’-cirkel begint alles op de werkvloer. Hier worden namelijk de diensten of producten van elke organisatie opgeleverd aan hun klanten. Hiervoor zijn bepaalde processen ingericht, die repeterend van aard (Lean) of van ontwikkelende aard (Agile) kunnen zijn. In deze processen wordt de waarde die de klant wenst toegevoegd: hetgeen de klant uiteindelijk voor betaalt.

Stap 1: Het kort cyclisch doel bepalen

Het Lean Agile-model begint met het bepalen van korte termijn doelen die afgeleid zijn van de klantvraag en gebaseerd zijn op tastbare, meetbare eenheden. Voorbeelden van deze doelen zijn onder andere het aantal producten dat klaar moet zijn om aan de klantvraag te voldoen, het sprintdoel van een sprintplanning, of het aantal binnenkomende telefoontjes dat moet worden afgehandeld.

Stap 2: Realiseer het doel

Stap 2 van het Lean Agile-model omvat het uitvoeren van het proces om de gestelde doelen te bereiken, zowel individueel als gezamenlijk. De stappen die uitgevoerd worden moeten stappen zijn die waarde toevoegen aan het product. Vanuit Agile wil je een werkend product en vanuit Lean wil je waste voorkomen.

Stap 3: Evaluatie

In stap 3 wordt het behaalde resultaat geëvalueerd. Dit gebeurt kortcyclisch via een dag-/weekstart waar weer nieuwe doelen gesteld en behaald kunnen worden. Voor de inhoudelijke en procesmatige reflectie kijken we naar reviews (waarbij je het opgeleverd deelproduct evalueert) en de retrospective (waarbij we het team en onderliggende processen evalueren).

Proces Verbeteren

Als de doelstellingen van het uitvoer-proces herhaaldelijk niet bereikt worden, gaat het proces het ‘verbeterproces’ in. Hierbij wordt een klein stukje uit het proces genomen waar de grootste oorzaak van het niet bereiken van de doelstellingen ligt. De belangrijkste oorzaken worden aangepakt met methodes zoals DMAIC, PDCA, A3 of Scrum, waarbij centraal staat:

  • wat de klant wil;
  • hoe het proces eruitziet en de onderlinge afhankelijkheden in de waardestroom;
  • wanneer waarde wordt toegevoegd voor de klant;
  • wat de hoofdoorzaken van het probleem zijn;
  • En hoe deze opgelost kunnen worden en geborgd kunnen worden in het dagelijkse proces.

Het verbeterde proces wordt teruggezet in het dagelijkse proces om geborgd en uitgevoerd te worden. Deze lus kan zich herhalen als het proces opnieuw niet aan zijn doelstellingen voldoet.

Ongeacht welke verbeter-methodiek je gebruikt: het project gaat uit van de wens van de klant (Voice of the Customer) en volgt de stappen van ons Lean Agile model.

Richting Bepalen

In Lean Agile werken beïnvloedt de cirkel van “Richting Bepalen” de twee eerder besproken cirkels. Het management geeft richting aan de organisatie door te sturen op zowel het uitvoeren van dagelijkse taken (“voer proces uit”) als het verbeteren van processen (“verbeterproces”).

Ook wordt hier de strategie voor de komende jaren bepaald en vertaald naar verschillende niveaus van lange termijn doelstellingen, korte termijn doelstellingen, procesdoelstellingen en concrete verbeterdoelen.

Als het management een strategische verandering doorvoert, zoals het verhogen van de kwaliteitsstandaard, kan dit leiden tot een verbeterproces waarbij het proces ontwikkeld moet worden. Dit kan worden vormgegeven met Lean Agile principes zoals Scrum.

Het is belangrijk om een routine te hebben om de bedrijfsvisie te vertalen naar langere termijn doelen, en dit wordt weergegeven door de “Richting Bepalen” cirkel in het Lean Agile model.

Verbonden processen

Alle cirkels van het Lean Agile (Leagile) model hebben met elkaar te maken. Als er in één van de cirkels iets verandert, verandert dat op zijn minst ook één andere cirkel.

Richt de cirkels op een effectieve manier in om als organisatie wendbaar te blijven.